Priėmimas

                                                     

 

 

                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                     Tauragės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                     2012 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 1-313

                                                                                                     2 priedas        

                                                                                                     Tauragės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                     2013 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 1-820

                                                                                                     redakcija

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS, VYKDANČIAS FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ UGDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                1. Šis tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja asmenų priėmimą į Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir kitas švietimo įstaigas, vykdančias formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas (toliau – švietimo įstaigos).

                2. Į Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas ir bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas, priimami Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje besimokantys mokiniai ir ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai.

                3. Formalųjį vaikų švietimą papildantis ugdymas ir neformalusis vaikų ugdymas ( toliau – pasirenkamasis vaikų ugdymas) įstatymų numatyta tvarka iš dalies finansuojamas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir tėvų (globėjų) lėšų. pasirenkamąjį ugdymą būreliuose, studijose, klasėse ir sporto grupėse mokamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.

                4. Užmokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

                5. Neformaliojo ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose studijos, būreliai, klubai, sporto grupės, muzikos ir meno klasės gali būti steigiamos atsižvelgiant į mokinių interesus bei gebėjimus, jų tėvų (globėjų) pageidavimus, pedagogų pasirengimą ir turimą materialinę bazę.

                6. Pasirenkamasis ugdymas būreliuose, studijose, sporto grupėse bei muzikos ir meno klasėse organizuojamas pagal metodinėse tarybose aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas, atitinkančias Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus programinius reikalavimus ir Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą.

II. PRIĖMIMAS

                7. Būrelius, klubus, studijas, sporto grupes bei muzikos ir meno klases Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose gali lankyti vaikai ir jaunimas nuo 3 iki 19 metų, o įgyvendinant įvairias programas – ir vyresni asmenys.

                8. Vaikai ir jaunimas į būrelius, klubus, studijas ir sporto grupes priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų (globėjų) pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, muzikinius, meninius, sveikatos duomenis bei neformaliojo ugdymo įstaigos intelektualines ir materialines galimybes.

                9. Vaikai ir jaunimas į būrelius, studijas, klubus, sporto grupes, muzikos bei meno klases neformaliojo švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, priimami:

                9.1. Tauragės rajono moksleivių kūrybos centre (MKC) į pirmąsias meno klases – iki rugsėjo 5 d., į būrelius, klubus ir studijas – iki rugsėjo 10 d.

                9.2. Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykloje į pradinio rengimo pirmų metų grupes – iki spalio 1 d.

                9.3.  Tauragės rajono muzikos mokykloje – į pirmąsias muzikos klases – mokslo metų pabaigoje, birželio mėnesį, papildomai priimami iki rugsėjo 30 d.

                9.3.1. Į muzikos mėgėjų ugdymo klases priimama nuo bet kurio mėnesio pirmos dienos.

                9.4. Vaikų grupės Tauragės rajono moksleivių kūrybos centre bei Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykloje gali būti papildomos per mokslo metus.

                9.5. Į Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas, mokiniai priimami iki spalio 1 d. Grupės gali būti papildomos naujais nariais per mokslo metus.

              10. Muzikos ir dailės klases lankyti pageidaujantiems mokiniams organizuojamas meninių gebėjimų patikrinimas.

              11. Neformaliojo švietimo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos mokinių atostogų metu, atsižvelgiant į gautą programų finansavimą, vaikams ir jaunimui siūlo kūrybines, kelionių stovyklas, įgyvendina prevencines, socializacijos bei kitas moksleivių užimtumo programas.

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS IR JŲ ĮFORMINIMAS

12. Į Tauragės rajono muzikos mokyklą ir sporto mokyklą mokiniai priimami pateikę prašymus ir pasirašę sutartis: vaikas iki 14 metų – vieno iš tėvų (globėjų ) prašymą, 14–16 metų vaikas – vieno iš tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą (į sporto grupes ir muzikos klases privalo pateikti sveikatos pažymėjimą). Mokinių priėmimas į MKC ir bendrojo ugdymo mokyklas, įforminamas sutartimi su mokinio tėvais (globėjais) arba pačiu mokiniu, jei jis vyresnis kaip 18 m.

13. Sutartys dėl priėmimo į neformaliojo ugdymo įstaigas registruojamos, sutarčių registraciją atlieka įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Apie vaikų priėmimą į Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir kitas švietimo įstaigas, vykdančias formąlųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas, kiekvienais metais skelbiama žiniasklaidoje ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

              15. Tvarkos vykdymo kontrolė pavedama Tauragės rajono savivaldybės administracijai.Untitled

Atnaujinta (Trečiadienis, 19 Spalis 2016 11:38)