Savivalda

SAVIVALDA

Mokyklos taryba - aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

 

Pirmininkas -  Alina Gailiuvienė


Tėvų atstovai:

Jovita Šarapovienė

Alina Gailiuvienė

 

 

Mokinių atstovai:

Vaiva Povilaitytė

Liepa Stasiulytė

 

Mokytojų atstovai:

Algirdas Petraitis

Liana Bagdonienė

Jurgita Stažienė

 

 

Mokytojų taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

Pirmininkas - direktorius Robertas Kazlauskas

 

Nariai: mokytojai ir bibliotekininkė

 

Mokyklos metodinė taryba - nuolat veikianti grupė, apibendrinanti ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo, mokinių ugdymosi poreikių tenkinimo, dalyvaujanti mokytojų  atestacijos, kvalifikacijos kėlimo bei vertinimo procese

 

Pirmininkas - direktorius Robertas Kazlauskas

Nariai:

  • Liana Bagdonienė
  • Gintaras Bartušis
  • Jurgita Stažienė
  • Danutė Karbauskienė
  • Algirdas Petraitis
  • Sigutė Pumputienė
  • Jolanta Valskienė, sekretorė

 

Mokytojų atestacijos komisija:

Robertas Kazlauskas - muzikos mokyklos direktorius (komisijos pirmininkas)

Tomas Altaravičius - mokytojas metodininkas (komisijos sekretorius)

Eglė Jakienė -  vyr.mokytoja  (komisijos narė)

Birutė Stankienė - mokinių tėvų atstovė (komisijos narė)

Danguolė Petkienė -Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr.specialistė (komisijos narė)

Atnaujinta (Pirmadienis, 09 Gruodis 2019 08:01)